Domek bez pozwolenia na budowę

wpis w: Aktualności, Porady | 0

W myśl zmienionej w połowie roku Ustawy Prawo Budowlane obecnie możliwa stała się  budowa domu bez konieczności uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na budowę.

W art. 29.1  w ppk. 1a pojawił sią zapis dopuszczający budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane z pominięciem tej procedury

W praktyce nie oznacza to jednak, że można budować bez jakichkolwiek uzgodnień. Wymagane jest tzw. „zgłoszenie  z projektem budowlanym”. Znaczy to tyle, że we właściwym urzędzie należy złożyć projekt budowlany oraz pozostałe dokumenty wymagane przy zgłoszeniu: wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ew. pełnomocnictwo i opcjonalnie inne uzgodnienia wymagane dla danej inwestycji (jeśli są wymagane). Projekt musi być przygotowany przez uprawnionego  architekta i zawierać wszystkie dotychczasowe elementy jak projekt zagospodarowania terenu,  projekt architektury, konstrukcji, instalacji, charakterystykę energetyczną, informację do planu BIOZ, oświadczenia projektantów oraz kopie ich uprawnień i przynależności do Izb zawodowych. Nie trzeba natomiast załączać warunków technicznych dostawy mediów.

Podstawowa różnica polega na skróceniu czasu trwania procedury administracyjnej z dwóch do jednego miesiąca oraz braku konieczności otrzymania dokumentu Decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli w tym czasie tzw. „właściwy organ” czyli urząd, w którym złożyliśmy dokumenty nie wniesie sprzeciwu możemy uznać, że wyraża zgodę na nasza inwestycję.

Urząd może zgłosić sprzeciw w trzech przypadkach:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Oznacza to, że na przykład w przypadku, kiedy „Organ” uzna, iż obszar oddziaływania nie zamyka się w granicach naszej działki może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Na temat określenia obszaru odziaływania przepisy nie są jednoznaczne więc jest to niestety temat poddający się interpretacji urzędowej co w praktyce przekłada się na fakt że projekt który zostanie zaakceptowany w jednym, może zostać odrzucony w  innym urzędzie.

Należy pamiętać, że uproszczona procedura nie zwalnia przyszłego Inwestora z obowiązku uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, kiedy na danym terenie nie został sporządzony Plan Miejscowy lub został wykonany ale stracił swoją ważność.

Warto wiedzieć że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy również  wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, ze wskazaniem że przepis ten dotyczy również garaży,  a także altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2powierzchni działki. Budowa tych elementów również wymaga zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia druki można pobrać tutaj

W przypadku pozwolenia na budowę tutaj

Renata Szymańska-Obidzińska

RS Architektura